Finančni podatki

Izkaz poslovnega izzida

za obdobje od 1.januarja do 31.decembra 2017

      konsolidirano
  1. Čisti prihodki od prodaje 109.029.653
  2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje -333.947
  3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 6.528
  4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 1.525.838
  5. Stroški blaga, materiala in storitev 66.324.795
  6. Stroški dela 28.727.491
  7. Odpisi vrednosti 7.624.004
  8. Drugi poslovni odhodki 761.644
  9. Finančni prihodki 1.366.172
  10. Finančni odhodki 1.815.761
  11. Drugi prihodki 68.052
  12. Drugi odhodki 11.087
  13. Davek iz dobička 591.534
  14. Odloženi davki -126.433
  15. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 5.950.467

 

Bilanca stanja

na dan 31.12.2017

    konsolidirano
 

SREDSTVA

100.600.629
  A. DOLGOROČNA SREDSTVA 59.210.415
    I. Neopredmetena sredstva in dolg. AČR 6.229.163
    II. Opredmetena osnovna sredstva 39.956.972
    III. Naložbene nepremičnine 8.319.286
    IV. Dolgoročne finančne naložbe 4.307.336
    V. Dolgoročne poslovne terjatve 0
    VI. Odložene terjatve za davek 397.658
  B. KRATKOROČNA SREDSTVA 41.049.842
    I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0
    II. Zaloge 14.362.479
    III. Kratkoročne finančne naložbe 1.575.064
    IV. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 19.566.120
    V. Kratkoročne terjatve do drugih 1.326.016
    VI. Denarna sredstva 4.220.163
  C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 340.372


    konsolidirano
 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

100.600.629
  A.  KAPITAL 53.130.185
  B. REZERVACIJE 4.726.587
  C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 19.736.060
    I. Dolgoročne finančne obveznosti 19.099.165
    II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0
    III. Odložene obveznosti za davek 636.895
  Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 22.470.736
    I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0
    II. Kratkoročne finančne obveznosti 7.786.918
    III. Kratkoročne poslovne obveznosti 14.683.818
  D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 537.061